Podmínky služeb

 1. INZERTNÍ SERVER RBAZAR ATEXKOM s.r.o. Čelakovského 3/4, 77900, Olomouc IČ:27855635 DIČ: CZ27855635 společnost vedená u rejstříkového soudu v Ostravě, spisová značka C 43475  bankovní údaje: Raiffeisenbank a.s., třída Svobody 596/21, Olomouc 77900  je provozovatelem www.rbazar.cz, dále jen provozovatel.
 2. Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů. Uživatelé nesmí inzerovat přímo podnikatelskou činnost (bez ohledu na to, zda podnikatelskou činnost provádí registrovaně, či ne). Zboží lze inzerovat jen zcela konkrétně, tj. po jednom kuse, jedné barvy, tvaru, typu a velikosti. Například realitní kancelář nesmí inzerovat svou činnost (vykoupíme Váš dům, …), ale pouze konkrétní nabízenou nemovitost. Autobazar smí inzerovat pouze konkrétní vůz, nikoliv své služby a firmu jako celek. Zákaz platí i na opakované poptávky, výkupy.
 3. Provozovatel má právo nepovolit inzeráty, které jsou v rozporu s platnými právními předpisy, etickými pravidly, dobrými mravy nebo ohrožují veřejný pořádek. Dále pokud poškozují dobré jméno Provozovatele nebo jsou v rozporu s jeho zájmy. Zveřejňujeme pouze inzeráty v českém (slovenském) jazyce. Dále si Provozovatel vyhrazuje právo odmítnout i již zaplacený inzerát a nezveřejnit bez náhrady a dále není povinen zdůvodňovat, proč toto odmítl. Provozovatel smí provést nezbytné změny inzerátu, popř. inzerát celý smazat.
 4. Veškeré služby jsou Uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří topovaná, zvýrazněná, zvýhodněná inzerce.
 5. Vložený inzerát bude zveřejněn po dobu 2. měsíců dle volby Uživatele. Po této době bude automaticky vymazán.
 6. Pokud bude chtít uživatel inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí přihlášení      do svého inzerátu.
 7. Provozovatel nenese zodpovědnost za obsah sdělení, kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí. Dále nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat uživatele uvedených v inzerátu. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních údajů.
  Veškeré zveřejněné informace jsou chráněny právem Provozovatele. Obsah neprochází jazykovou úpravou.
 8. Uživatel souhlasí a Provozovatel má oprávnění k šíření daného reklamního sdělení či inzerce.
 9. Uživatel je povinen uhradit oprávněným osobám a Provozovateli náhrady za vzniklé škody v případě porušení práv třetích osob. Dále je Uživatel povinen na vyžádání Provozovatele neprodleně a průkazně doložit materiály či skutečnosti, které se týkají jeho oprávnění vykonávat majetková autorská práva k použitým reklamním sdělením či inzerci.
 10. Pro případ vyšší moci (např. živelné pohromy apod.) jsou obě strany zbaveny závazků k plnění zakázek a poskytování náhrad.
 11. Provozovatel se zavazuje uveřejnit inzerát v co nejkratším možném termínu.
 12. Uživatel tímto souhlasí se zasíláním e-amilů na adresu, kterou uvedl v souvislosti s využíváním služeb. Tento e-mail může mít informační či reklamní charakter.
 13. Tyto podmínky nabývají platnost okamžikem zveřejnění a Provozovatel má právo tyto podmínky kdykoli změnit bez předchozího upozornění.

          Tyto Podmínky inzerce vstupují v platnost s účinností od 1.1.2015

V případě že jste byli podvedeni, postupujte dle popisu 
Podejte trestní oznámení. Lze je podat ústně či písemně na kterémkoli oddělení policie, ale také na jakémkoliv úřadu vyšetřování a státním zastupitelství. Tyto orgány mají povinnost oznámení přijmout a bez různých průtahů věc vyšetřit. V trestném oznámení popište co se přesně stalo (kdy, kde a kdo se trestného činu dopustil). Přiložte kopii inzerátu, vytisknutou e-mailovou korespondenci a doklad o zaplacení. Nezapomeňte uvést, že chcete být informováni o učiněných opatřeních. 
Na stránkách RBAZAR.cz napište inzerentovi negativní hodnocení, kde prosím popište co přesně se Vám stalo.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ATEXKOM s.r.o., IČ: 27855635
se sídlem Čelakovského 3/4, 77900, Olomouc
společnost vedená u rejstříkového soudu v Ostravě, spisová značka C 43475
(dále také jen jako „Správce“)

zpracovává mé osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mail, a to za účelem vyřízení mé objednávky v e-shopu https://www.rbazar.cz, plnění povinností z kupní smlouvy uzavřené mezi mnou a správcem prostřednictvím internetového obchodu Správce a navazujících služeb Správce,

v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Zároveň beru na vědomí, že do účinnosti GDPR (tj. do 25. 5. 2018) jsou údaje poskytovány v režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jsem si vědom/a toho a uděluji souhlas s tím, že Správce může mnou poskytnuté osobní údaje (v rozsahu uvedeném výše) poskytnout k případnému dalšímu zpracování osobních údajů dalším zpracovatelům, kteří zpracovávají osobní údaje pro Správce a poskytují záruky vhodného a řádného zpracování osobních údajů a dále náležitou ochranu osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Osobní údaje poskytnuté Správci, budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a poté po dobu nutné archivace v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Dále tímto prohlašuji, že jsem si vědom/a svého práva na informace o zpracování mých osobních údajů (zejména informace o kategorii zpracovávaných osobních údajů, účelu, způsobu a době zpracování a případných příjemcích osobních údajů), práva požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz (zejména nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů) práva podat stížnost u dozorového úřadu. Jsem srozuměn/a s tím, že ode dne 25. 5. 2018 mám dále i právo na přenositelnost mých osobních údajů k novému správci osobních údajů, právo na omezení zpracování.

Zároveň prohlašuji, že mnou poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, poskytl/a jsem je zcela svobodně, vědomě, dobrovolně a jsem si vědom/a toho, že jejich poskytnutí je nezbytné k realizaci shora uvedené služby.

Počet inzerátů: 33.841